Mobiliteitsvisie Nieuwegein: voorruitperspectief dat de problemen in de stad negeert

De Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 negeert de problemen van de autostructuur en biedt onvoldoende perspectief op ruimte voor de fiets en een gezonde leefomgeving. Dat is de eerste conclusie die we als Fietsersbondafdeling trekken na het bestuderen van de Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 en het rapport Mobiliteit in Nieuwegein 2020.

Noordstedeweg fiets20210113_web

Helaas hebben we, ondanks meerdere verzoeken per mail, brief en telefoon aan het college en aan ambtenaren, nog steeds de resultaten van de inwonersenquête niet ontvangen. Ruim duizend Nieuwegeiners gaven hun mening over mobiliteit in onze stad, maar die resultaten zijn niet terug te vinden in de Mobiliteitsvisie. Dit geeft te denken, want als Fietsersbond krijgen we van inwoners veel signalen, dat de leefbaarheid, veiligheid en oversteekbaarheid van met name de wijkwegen, slecht is.

Een greep uit de reacties:

  • Ouders met jonge kinderen en ouderen durven niet over de Batauweg te fietsen.
  • Bewoners van de Richterslaan klagen over verkeerslawaai en slechte oversteekbaarheid.
  • De oversteek Herenstraat/Noordstedeweg en de drukte op het fietspad Noordstedeweg worden in elk Facebookbericht over verkeersveiligheid door inwoners genoemd.

Het kan bijna niet anders dat ook in de inwonersenquête deze problemen een hot topic zijn. Deze signalen sluiten aan op het beeld dat naar voren komt uit ongevallencijfers, uit de slechte score van Nieuwegein op de verkeersveiligheidsratio fiets, en uit de luchtkwaliteitskaart NOx.

Verkeersveiligheid: ongevallencijfers fietsers spreken boekdelen

De Mobiliteitsvisie spreekt optimistisch over “We houden Nieuwegein verkeersveilig”, wat impliceert dat Nieuwegein verkeersveilig is. De cijfers geven een ander beeld. Ze staan alleen niet in de visie! Nieuwegein is voor fietsers in het geheel niet verkeersveilig.  Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsratio fiets (via https://veiligheidsratiofiets.kijkopkaart.nl/) van Movimaps. In deze ratio wordt het aantal fietsongevallen afgezet tegen het aantal fietskilometers per inwoner: hoe lager de score, hoe beter. Nieuwegein scoort relatief hoog met 0,5 (landelijk gemiddelde 0,42). In de provincie Utrecht scoort alleen Woerden met 0,7  slechter. Houten is koploper in de provincie met 0,2 en ook Veenendaal (met een vergelijkbaar aantal inwoners als Nieuwegein, en ook een nieuwe stad) scoort goed met 0,3.

Slechte score van Nieuwegein

Hoe komt het dat Nieuwegein slecht scoort? Volgens Richard vd Werken van Movimaps is dit het gevolg van de grote hoeveelheid wegen met hoge verkeersintensiteiten die fietsers moeten delen met gemotoriseerd verkeer. Op het kaartje op p17 van de Mobiliteitsvisie is dit duidelijk zichtbaar. Een groot deel van het fietsverkeer moet gebruik maken van blauw gekleurde gebiedsontsluitingswegen zonder vrijliggend fietspad, waar de streefwaarde 10.000 motorvoertuigen per etmaal is. Zoals de Batauweg, Roerdomplaan, Batenburg en Graaf Florisweg. Niet toevallig ook de wegen waar veel ongevallen met fietsers zijn en waar kwetsbare fietsers, zoals (ouders met) kinderen en ouderen, niet durven te fietsen.

Van andere gebiedsontsluitingswegen, die wel een vrijliggend fietspad hebben (zoals de Noordstedeweg) is de oversteekbaarheid slecht.

Ter vergelijking: een veilige maat voor het aantal motorvoertuigen per etmaal op fietsstraten (waar fietsers samen met auto’s de weg gebruiken) is maximaal 2000 mvt/etmaal (bron: Ontwerpwijzer fietsverkeer, p116).

 

Voorruitperspectief

De voorlopige conclusie van ons als Fietsersbond: de Mobiliteitsvisie is onvolledig en biedt slechts perspectief via de autovoorruit. De visie geeft geen richting en houdt de bestaande autostructuur van Nieuwegein in stand, met alle problemen van dien.

De komende week gebruiken we om onze reactie te voltooien; de twee weken extra inspraaktermijn die het college heeft geboden hebben we hard nodig om alle hiaten in het geschetste beeld in de visie aan te vullen. Volgende week dus meer.

Categorieën