Mobiliteitsvisie Nieuwegein laat kansen voor gezonde veilige stad liggen

De ontwerp-Omgevingsvisie zet fietsen en lopen op nummer 1. Maar de Mobiliteitsvisie, die een uitwerking zegt te zijn, gaat vooral over de auto. Onze vandaag ingediende inspraakreactie vraagt dan ook om een inhaalactie: van ‘visie met voorruitperspectief’ naar één met fietszadelperspectief!

Fietsers Batauweg20210119_web
Fietsers op de Batauweg, één van de wijkwegen in Nieuwegein

Je zou verwachten dat de Mobiliteitsvisie richting geeft aan de ontwikkeling van beweegvriendelijke mobiliteit, en de schadelijke gevolgen van het autoverkeer tegengaat. Dat doet de visie helaas niet: problemen op het gebied van verkeersveiligheid, oversteekbaarheid, luchtkwaliteit en geluidsoverlast blijven onbesproken. De huidige ongewenste situatie op de wijkwegen, zoals Batauweg, Roerdomplaan, Sluyterslaan, Noordstedeweg en Jutfasestraatweg/Vreeswijksestraatweg, kan zo blijven voortbestaan.

 

Ontwikkelingen in het fietsverkeer blijven onbenoemd

Ook gaat de visie niet in op toekomstige ontwikkelingen in het fietsverkeer. Het gebruik van allerlei verschillende fietsen, zoals de e-bike en de cargobike, groeit snel. Daarmee groeit ook de behoefte aan meer ruimte voor de fiets op straat. Ook blijven ouderen steeds langer fietsen. Omdat in Nieuwegein in 2040 tweemaal zoveel 65-plussers telt dan nu, is investeren in veilige, overzichtelijke en vergevingsgezinde fietspaden en fietsstraten noodzakelijk. Zo’n 8&80-netwerk is ook heel geschikt voor kinderen, andere kwetsbare fietsers en scootmobielers.

Dit gedachtengoed hebben wij beschreven in onze Fietsvisie Nieuwegein 2040. Niet alleen de Rijksoverheid onderkent de noodzaak om te investeren in de fiets. Ook tal van steden zoals Den Haag, Utrecht, maar ook kleinere nieuwe steden die vergelijkbaar zijn met Nieuwegein qua inwonertal, zoals Veenendaal, doen dit. De coronacrisis heeft de noodzaak van beweegvriendelijke mobiliteit en gezondheid alleen nog maar duidelijker gemaakt.

De wijkwegen: autodrukte, luchtvervuiling, herrie en slecht oversteekbaar

De wijkwegen scoren niet alleen slecht op fietsveiligheid (zie daarvoor ons eerdere bericht), maar ook op luchtvervuiling en geluidsoverlast. Op de luchtkwaliteitskaart van Nieuwegein is aan de rode kleur te zien dat op de Noordstedeweg de norm voor NO2 (grenswaarde is 40 microgram/m3) nu al overschreden wordt. Ook de Batauweg zit in de gevarenzone.

Kaartje luchtkwaliteit NO2 Nieuwegein Noordstedeweg

Voor geluidsoverlast geldt hetzelfde: het geluid op de wijkwegen Batauweg, Roerdomplaan, Sluyterslaan/ Zwanenburglaan/Diepenbrocklaan/ wordt op de geluidkaart van Nieuwegein gekwalificeerd als Erg luid; op de Richterslaan is het zelfs Lawaaierig. Dit correspondeert met signalen die wij krijgen van omwonenden.

Door het verminderen van het aantal motorvoertuigen per etmaal en het verlagen van de snelheid kunnen de scores voor luchtkwaliteit en geluidsoverlast verbeteren. Wij verwachtten in de Mobiliteitsvisie tenminste een oplossing voor deze problemen te vinden. Maar niets daarover.

Stedelijk hoofdfietsnetwerk ontbreekt op kaarten

Daar komt nog bij, dat op de kaarten in de visie een groot deel van het fietsnetwerk ontbreekt. Van het hoofdfietsroutenetwerk uit het Gemeentelijk Mobiliteitsplan+ is alleen het Regionale hoofdfietsroutenetwerk overgenomen. Dit valt voor een groot deel samen met de gebiedsontsluitingswegen waarop 50 km/uur mag worden gereden en die een veel te hoge auto-intensiteit hebben (tot 10.000 motorvoertuigen per etmaal) om zonder gescheiden fietspaden te kunnen. De principes van Duurzaam Veilig, waarin kwetsbare verkeersdeelnemers beschermd worden, worden hier met voeten getreden.

Het Stedelijk hoofdfietsroutenetwerk ontbreekt, terwijl dit voor fietsers heel belangrijk is. Dit netwerk loopt door rustige woonstraten, zoals Mendes da Costalaan en Biltseveste en omvat fietsstraten zoals de Galecopperdijk. Dit zijn ook de straten van het Nieuwegeinse Fietsnet, het routesysteem dat we samen met de gemeente hebben opgezet en dat we als Fietsersbondleden ook samen met de gemeente onderhouden. Ook geeft de visie geen beeld van de fietsintensiteiten op de Nieuwegeinse wegen en paden, terwijl de autofiles, autodoorstroming en autobereikbaarheid breed uitgemeten worden. Over de problemen die dat oplevert zwijgt de visie.

Van voorruit- naar fietszadelperspectief

Kortom: de Mobiliteitsvisie biedt geen zicht op een oplossing voor de problemen die de autostructuur van Nieuwegein veroorzaakt. Om te komen tot een gezonde, veilige stad is doorgaan op de huidige weg geen optie: als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Wij gaan ervan uit dat de Mobiliteitsvisie die straks voor besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd er één met fietszadelperspectief is!

Download hier onze gehele inspraakreactie:

pdf ⋅ 634 KB

Inspraakreactie Fietsersbond Nieuwegein op Mobiliteitsvisie 2030

Download

Categorieën