Autoverkeer op Nieuwegeinse Buizerdlaan neemt met kwart toe door nieuwe Lidl

In 2030 rijden op de Buizerdlaan ruim 12.000 motorvoertuigen per etmaal, 2792 meer dan nu. De nieuwe Lidlvestiging zorgt voor deze ‘verkeersgeneratie’ zoals het voorontwerp-bestemmingsplan wollig beschrijft. Wij vinden dit als Fietsersbond onacceptabel.
De plek van de toekomstige Lidl aan de Buizerdlaan
De plek van de toekomstige Lidl aan de Buizerdlaan
Al eerder stuurden we de ontwikkelaar en de gemeente een aantal aanbevelingen en suggesties, zie het eerdere bericht op onze website. Helaas zijn deze niet meegenomen in het voorontwerp. Sterker nog, het aantal parkeerplaatsen bij de Lidl dat genoemd werd op de website Buizerdlaan Nieuwegein is in het voorontwerp nog verder gestegen, namelijk tot 166.

In de in 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie, Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsprogramma wordt ingezet op een omslag naar beweegvriendelijke vormen van mobiliteit, en een prioriteitsvolgorde waarin fietser en voetganger op één staan en de particuliere auto pas op vier. Ook staat in het Mobiliteitsprogramma dat het (sluip)verkeer op de wijkwegen teruggedrongen moet worden. Het past dus niet in het beleid om een vestiging met zoveel autoparkeerplaatsen, die zoveel extra autoverkeer genereert, toe te staan.

Ook werd tijdens de informatiebijeenkomst gesproken over een toename van het autoverkeer op de Buizerdlaan van 10%; uit het verkeersonderzoek blijkt echter dat een toename van 25% wordt verwacht op de Buizerdlaan in 2030. In het voorontwerp wordt hier een zeer ondoorzichtige passage aan gewijd namelijk ‘een verkeersgeneratie van 2792’ (paragraaf 4.9.3).

pdf ⋅ 10 MB

Verkeersstudie b_NL.IMRO.0356.BPNG2021000-VO01_tb11

Download

Het verkeersonderzoek is duidelijk over de toename van het autoverkeer: het aantal motorvoertuigen op de Buizerdlaan (9459 per etmaal, nota bene in de schoolvakantie van zomer 2019 gemeten!) stijgt door de planontwikkeling naar 12.013 in 2030. Hierbij is uitgegaan van een autonome toename van het autoverkeer van 0,8%. Het overgrote deel van de toename van het autoverkeer is te wijten aan de Lidlvestiging.

Parkeerplaatsen: tweemaal zoveel als de norm

Op zich zijn wij als Fietsersbond niet tegen een verhuizing van de Lidl naar de Buizerdlaan. De huidige vestiging aan de Kauwenhof levert te veel overlast voor omwonenden op. Ook zijn de fietsvoorzieningen daar ver beneden peil. We zijn wel tegen het grote aantal parkeerplaatsen bij de Lidl dat is voorzien aan de Buizerdlaan: 166. Het CROW berekent een autoparkeerbehoefte van 86 plaatsen en de gemeente Nieuwegein een aantal van 88 plaatsen voor een vestiging van deze grootte, dat is slechts de helft van het aantal voorgenomen parkeerplaatsen. Het grote aantal van 166 zal een autoaantrekkende werking hebben die schadelijk is voor aanwonenden van de Buizerdlaan en voor fietsers langs de Buizerdlaan.

Langs de Buizerdlaan zijn geen vrijliggende fietspaden en is de maximumsnelheid 50 km/uur. Dit zorgt voor een onveilige situatie voor fietsers, die met de toename van het autoverkeer alleen maar groter zal worden. Op de Buizerdlaan gebeuren ook relatief veel ongevallen, net als op andere wijkwegen in Nieuwegein.  De toename van het autoverkeer op de Buizerdlaan met een kwart van het huidige al veel te grote aantal motorvoertuigen is voor ons onacceptabel.  Ook zal de toename zorgen voor extra luchtvervuiling en geluidsoverlast. In 3.3.6. Duurzaamheidsbeleid ontbreekt bovendien het aspect mobiliteit.

Te weinig garanties

Wij vinden dat het huidige voorontwerp-bestemmingsplan veel te weinig garanties biedt om een ongebreidelde groei van het autoverkeer op de Buizerdlaan tegen te gaan. Ook staan er in het voorontwerp geen maatregelen om fietsers te beschermen, bijvoorbeeld door het aanleggen van vrijliggende fietspaden. Waarom is er wel voorzien in een parallelstraat langs de Buizerdlaan met parkeerplaatsen en niet in de aanleg van vrijliggende fietspaden door de ontwikkelaar?

Ook hebben wij het creëren van een aparte achteringang van het Lidlterrein voor fietsers vanaf het fietspad langs de geluidswal aanbevolen. Hierover wordt met geen woord gerept. Een knip ter hoogte van de Parkhout kan eveneens helpen om autoverkeer vanaf Zandveld tegen te gaan en het boodschappen doen op de fiets te bevorderen. De Lidl doet er goed aan om ons onderzoek naar fietsvriendelijke supermarkten in Nieuwegein eens grondig te bestuderen; datzelfde geldt voor de gemeente Nieuwegein.

Conclusie en reactie

Het voorontwerp-bestemmingsplan biedt veel te weinig garanties voor een veilige en schone leefomgeving die recht doet aan het ingezette beleid van Omgevingsvisie, Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsprogramma. We gaan er van uit dat dit in het uiteindelijke bestemmingsplan wel het geval zal zijn. Dit hebben we in onze reactie aan de gemeente Nieuwegein laten weten. Wordt vervolgd!

Categorieën